فروردین ۱۶۱۳۹۴
 

ما معتقددیم بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران و ایران هستیم به دلیل متد متفاوتی که داریم و به دلیل اجرای یک سیستم آموزشی که کارآمدی آن در طول سالیانی که این موسسه برقرار بوده است به اثبات رسیده است.