کلاس های رایگان جبرانی

 
  • علاوه بر استفاده همیشگی از سیستم کلاس های رایگان تقویتی، کلیه زبان آموزان نیکوصفت می توانند به جای جلساتی که در کلاس اصلی خودشان حضور نداشته اند و به هر دلیلی غیبت کرده اند، با استفاده از برنامه زمانی کلاسهای درحال برگزاری و با شرکت در سایر کلاس ها در همان روز و یا در طول هفته های بعدی جبران کنند.