آینده ساده

 

فرمول زمان آینده ساده در انگلیسی:

فاعل + will + ادامه جمله + فعل به صورت مصدر ساده

I      +  will +                go                 +  home

کاربرد زمان آینده ساده در انگلیسی: این زمان نشان می دهد عملی یا حالتی در زمان  آینده رخ خواهد داد. برای ساختن این زمان در فارسی از فعل “خواهم، خواهی، خواهد،خواهیم، خواهید، خواهند” استفاده می شود که قبل از فعل اصلی قرار می گیرند. مانند: خواهم رفت، خواهی دید، خواهد رفت و غیره.

در زبان انگلیسی از افعال کمکی will و shall برای ساختن این زمان استفاده میکنیم که بعد از آنها مصدر باید بدون to قرار گیرد.در انگلیسی بریتانیای shall را برای اول شخص مفرد I و اول شخص جمع we به کار می برند. و برای بقیه ضمایر فاعلی از will استفاده میکنند. اما در انگلیسی آمریکایی برای تمامی ضمایر از will استفاده می شود.

برای سوالی کردن این زمان باید افعال کمکی will , shall را قبل از فاعل قرار دهیم. برای منفی کردن آن هم به shall و will کلمه not می افزاییم. که مخفف ان Shan’t و won’t می باشد.

مخفف I will  یا I shall هم I’ll خواهد بود و برای بقیه ضمایر فاعلی هم بهمین شکل عمل می شود.مانند You’ll و He’ll و It’ll و غیره.

will را می توان برای تقاضا کردن از کسی برای انجام کاری به کار برد مانند:

Will you help me?
ممکن است به من کمک کنید؟

shall را میتوان برای دادن پیشنهاد و ایده به کار برد مانند: