تفاوت متد نیکوصفت با دیگر متدهای آموزش زبان خارجی

 

این متد دارای ویژگی های زیر می باشد:

حذف لهجه استاد به اين معني كه لهجه استاد در كلاس و آموزش تلفظ صحيح نقشي ندارد و زبان آموزان جملات را از طريق CDهاي تصويري و با لهجه اصل آمريكايي مي شنوند و به اين لهجه ها عادت مي كنند لهجه شيرين ايراني براي هميشه در آموزش ناپديد مي گردد.

ما هرگونه آموزش رااز طريق CDهاي تصويري انجام مي دهيم و به اين خاطر زبان آموزان اجازه ندارند كه كتابهاي خود را در كلاس باز نمايند ولي مطالعه كتاب را در منزل توصيه مي كنيم.
تأكيد ما بر دو مهارت اصلي گفتار (Speaking) و شنيدار (Listening) مي باشد و معتقديم كه شخصي كه مي توان خوب حرف بزند مطمئناً مي تواند خوب هم بنويسد و مهارت خواندن (Reading) را هم به عهده خود زبان آموزان در خارج از كلاس مي گذاريم.
تأكيد متد نيكوصفت بر زمانها مي باشد يعني معتقديم كه هنگامي كه زمانها در ذهن يك زبان آموز حك مي شوند ( به شكلي كه متد انجام مي دهد) اين دانشجو چه بخواهد و چه نخواهد حرف خواهد زد آن هم با جملات صحيح.
در كلاسهاي ما استاد نقش هدايت كننده كلاس را دارد و حتي اشتباهات يك زبان آموز را بخاطر پويا كردن كلاس زبان آموزان ديگر تصحيح مي نمايند و نقش استاد به حداقل كاهش مي يابد.
تمامي جملات در اين متد حالت سوالي دارند و به اين خاطر زبان آموز نمي تواند از جواب دادن به آنها بگريزد و كم كم زبانش به صحبت كردن انگليسي باز مي شود.