کلاس های در حال برگزاری

 
  • زبان آموزان عزیزی که مایلند از کلاس های تقویتی استفاده نمایند، میتوانند با استفاده از جدول زیر و طبق ساعت و درس مورد نظر خود در آموزشگاه حاضر شوند و از کلاس ها استفاده نمایند.
  • عزیزانی هم که مایلند برای جبرای غیبت هایشان از کلاس های رایگان جبرانی استفاده بفرمایند می توانند توسط جدول زیر کلاس مورد نیاز خود را پیدا کنند.

جدول کلاس های در حال برگزاری

کد

روز

استاد

تاریخ

درس

متد

سطح

آغاز

پایان

۱۹۷۹

زوج

آقای اصغری

۹۳/۱۱/۱۵

۴

N3

PI1

۰۴:۱۵

۰۶:۰۰

۱۹۸۵

پنجشنبه
و جمعه

آقای اصلانی

۹۳/۱۱/۲۰

۱۰

N3

Pi1

۱۹۶۲

یکشنبه
سشنبه

آقای انصاری

۹۳/۱۱/۱۶

۸

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۲۰۰۲

زوج

آقای انصاری

۹۳/۱۱/۱۵

۳

N2

E1

۰۴:۰۰

۰۶:۰۰

۱۹۹۵

پنجشنبه

آقای انصاری

۹۳/۱۱/۱۳

۶

N2

E1

۰۳:۰۰

۰۷:۰۰

۱۹۹۰

زوج

آقای انصاری

۹۳/۱۱/۱۵

۸

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۱۵

۱۹۸۳

یکشنبه
سشنبه

آقای انصاری

۹۳/۱۱/۱۶

۸

N2

E1

۰۴:۱۵

۰۶:۰۰

۱۹۷۶

یکشنبه
سشنبه

آقای بهنود

۹۳/۱۱/۱۶

۱۰

N3

PI2

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۷۳۶

جمعه

آقای سرخیلی

۹۳/۱۱/۰۷

۶

Summit2

A

۰۲:۰۰

۰۵:۳۰

۱۹۲۹

زوج

آقای شهباری

۹۳/۱۱/۱۵

۱۰

N4

UI2

۰۴:۱۵

۰۶:۰۰

۱۹۴۵

جمعه

آقای شهبازی

۹۳/۱۱/۱۴

۱۲

N3

PI2

۰۹:۳۰

۰۱:۰۰

۱۹۶۴

جمعه

آقای نورانی

۹۳/۱۱/۱۴

۱۲

N2

E2

۰۲:۰۰

۰۶:۰۰

۱۹۷۲

یکشنبه
سشنبه

آقای نورانی

۹۳/۱۱/۱۱

۱۰

N2

E2

۰۴:۱۵

۰۶:۰۰

۱۶۴۸

پنجشنبه

خانم ارسی

۹۳/۱۱/۱۳

۸

Summit 2

A

۰۳:۰۰

۰۶:۳۰

۱۸۸۲

جمعه

خانم ارسی

۹۳/۱۱/۰۷

۱۸

N3

I1

۰۲:۰۰

۰۵:۰۰

۱۹۸۱

زوج

خانم اصغری

۹۳/۱۱/۱۲

۱۰

N2

E1

۰۴:۰۰

۰۶:۰۰

۲۰۰۳

زوج

خانم اصغری

۹۳/۱۱/۱۲

۱

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۱۵

۱۹۹۸

یکشنبه
سشنبه

خانم
اكبرزاده

۹۳/۱۱/۱۱

۲

N3

PI1

۰۴:۳۰

۰۶:۰۰

۱۰۱۸

یکشنبه
سشنبه

خانم امینی

۹۳/۱۱/۱۱

۴

Passeges2

UA

۰۵:۰۰

۰۶:۳۰

۱۹۱۵

یکشنبه
سشنبه

خانم بابایی

۹۳/۱۱/۱۱

۸

N3

PI2

۰۴:۱۵

۰۵:۴۵

۱۹۷۸

زوج

خانم بابایی

۹۳/۱۱/۱۲

۴

N3

PI1

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۹۷۵

زوج

خانم بابایی

۹۳/۱۱/۱۲

۶

N3

PI1

۰۴:۱۵

۰۶:۰۰

۲۰۰۸

جمعه

خانم بارورز

۹۳/۱۱/۰۶

۱

N2

E1

۰۹:۰۰

۰۱:۰۰

۱۹۰۸

یکشنبه
سشنبه

خانم بارورز

۹۳/۱۱/۱۱

۱

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۹۹۶

پنجشنبه
و جمعه

خانم بارورز

۹۳/۱۱/۱۳

۱

N2

E1

۱۹۸۴

یکشنبه
سشنبه

خانم تاجیك

۹۳/۱۱/۱۱

۳

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۹۶۷

پنجشنبه

خانم تاجیك

۹۳/۱۱/۰۶

۷

N3

PI1

۰۳:۰۰

۰۶:۳۰

۱۹۵۵

جمعه

خانم تاجیك

۹۳/۱۱/۰۷

۱

N2

E1

۰۲:۰۰

۰۶:۰۰

۱۳۳۷

پنجشنبه

خانم جمالی

۹۳/۱۱/۰۶

۱

Passages

UA

۰۹:۳۰

۱۱:۰۰

۱۹۸۹

زوج

خانم حقی

۹۳/۱۱/۱۲

۲

N2

E1

۰۴:۰۰

۰۶:۰۰

۱۹۹۳

یکشنبه
سشنبه

خانم حقی

۹۳/۱۱/۱۱

۳

N2

E1

۰۴:۰۰

۰۵:۴۵

۱۹۹۲

یکشنبه
سشنبه

خانم حقیقی

۹۳/۱۱/۱۱

۱

N2

E1

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

۱۹۷۴

جمعه

خانم حقیقی

۹۳/۱۱/۰۷

۸

N2

E1

۰۹:۰۰

۰۱:۰۰

۱۹۳۳

زوج

خانم حمداله
پور

۹۳/۱۱/۱۲

۸

N3

PI2

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۹۸۶

جمعه

خانم حمداله
پور

۹۳/۱۱/۰۷

۸

N2

E1

۰۹:۰۰

۰۱:۰۰

۱۷۲۲

یکشنبه
سشنبه

خانم
دوستعلی

۹۳/۱۱/۱۱

۹

N4

UI

۰۹:۰۰

۱۰:۳۰

۱۹۴۲

یکشنبه
سشنبه

خانم
دوستعلی

۹۳/۱۱/۱۱

۵

N3

PI1

۱۱:۰۰

۱۲:۳۰

۱۹۹۱

یکشنبه
سشنبه

خانم
رازقیان

۹۳/۱۱/۱۱

۴

N2

E1

۰۸:۳۰

۱۰:۱۵

۱۹۸۲

زوج

خانم عابدی

۹۳/۱۱/۱۲

۸

N2

E1

۰۶:۱۵

۰۸:۱۵

۱۱۰۳

جمعه

خانم عسگری

۹۳/۱۱/۰۷

IELTS

IELTS

۰۲:۳۰

۰۶:۰۰

۱۵۵۵

جمعه

خانم عسگری

۹۳/۱۱/۰۷

۱

Passages

A

۰۹:۳۰

۰۱:۰۰

۱۵۶۱

پنجشنبه

خانم عسگری

۹۳/۱۱/۱۳

۳

Passages

A

۰۲:۳۰

۰۶:۰۰

۱۷۷۱

یکشنبه
سشنبه

خانم
نیكوبذل

۹۳/۱۱/۱۱

۳

N4

UI

۰۲:۰۰

۰۳:۳۰

۱۹۸۸

زوج

خانم
نیكوبذل

۹۳/۱۱/۱۷

۶

N3

PI1

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

۱۸۰۳

یکشنبه
سشنبه

خانم
نیكوبذل

۹۳/۱۱/۱۱

۲۲

N3

I2

۰۴:۱۵

۰۵:۴۵

۱۹۱۹

یکشنبه
سشنبه

خانم
نیكوبذل

۹۳/۱۱/۱۸

۹

N2

E2

۰۸:۳۰

۱۰:۱۵

۱۹۴۹

یکشنبه
سشنبه

خانم
نیكوبذل

۹۳/۱۱/۱۸

۹

N2

E2

۱۰:۴۵

۱۲:۳۰

۱۷۹۲

زوج

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۸

۴

N5

PA1

۰۶:۱۵

۰۸:۰۰

۱۹۳۱

یکشنبه
سشنبه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۸

۱۴

N3

I1

۰۶:۳۰

۰۸:۰۰

۱۷۰۲

یکشنبه
سشنبه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۸

۸

N4

UI2

۰۹:۳۰

۱۱:۰۰

۱۶۸۸

یکشنبه
سشنبه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۸

۴

N5

PA1

۰۴:۱۵

۰۵:۴۵

۱۹۷۷

یکشنبه
سشنبه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۸

۵

N3

PI1

۱۱:۰۰

۱۲:۳۰

۱۹۶۹

زوج

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۷

۸

N2

E2

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

۱۹۵۶

جمعه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۴

۸

N3

PI2

۰۹:۳۰

۰۱:۰۰

۱۷۵۶

جمعه

خانم یكتا

۹۳/۱۱/۱۴

۱

N5

PA1

۰۲:۳۰

۰۶:۰۰